Home Crna hronika Biv­ši di­rek­tor “ARS tur­sa” pri­svo­jio 63.000 KM od tu­ri­stič­kih aran­žma­na

Biv­ši di­rek­tor “ARS tur­sa” pri­svo­jio 63.000 KM od tu­ri­stič­kih aran­žma­na

0

Biv­ši di­rek­tor Tu­ri­stič­ke agen­ci­je “ARS turs” Si­ni­ša An­tić (44) iz Ba­nja­lu­ke osum­nji­čen je da je ne­za­ko­ni­to pri­svo­jio 63.000 KM od upla­će­nih tu­ri­stič­kih aran­žma­na.

On je ju­če uhap­šen u po­li­cij­skoj ak­ci­ji “Aero­drom” i na­kon is­pi­ti­va­nja pu­šten da se bra­ni sa slo­bo­de.

Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, An­tić je, no­vac ko­ji je uzi­ma­la agen­ci­ja za re­a­li­za­ci­ju pu­to­va­nja i oba­ve­za pre­ma dru­gim agen­ci­ja­ma, za­dr­ža­vao za se­be. Agen­ci­je su, po­tom, po­tra­ži­va­nja upućivala “Ars tur­su”.

Iz Po­li­cij­ske upra­ve Ba­nja­lu­ka, na­vo­de­ći ini­ci­ja­le, sa­op­šti­li su da ga te­re­te za zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.

– Na osno­vu vi­še­mje­seč­ne is­tra­ge ko­ja je vo­đe­na pod nad­zo­rom tu­ži­la­štva, utvr­đe­no je da je osum­nji­če­ni to­kom 2017. i 2018. go­di­ne pri­li­kom pro­da­je tu­ri­stič­kih an­ga­žma­na do­bi­je­ni no­vac pri­svo­jio. On je bio du­žan da pa­re po­lo­ži na ra­čun pred­u­ze­ća, što ni­je uči­nio. Pri­či­nje­na šte­ta je oko 63.000 KM – re­kla je port­pa­rol Po­li­cij­ske upra­ve Ba­nja­lu­ka Ma­ri­ja Mar­ka­no­vić i do­da­la da je za sa­da utvr­đe­no da je ošte­će­no 58 oso­ba. Na­gla­si­la je da je to­kom is­tra­ge od­u­ze­ta od­re­đe­na do­ku­men­ta­ci­ja i da je sa­slu­šan ve­ći broj li­ca, či­je će iz­ja­ve slu­ži­ti kao do­ka­zi u kri­vič­nom po­stup­ku.

Sa­da­šnja di­rek­to­ri­ca agen­ci­je “ARS turs” Sla­đa­na Sa­va­no­vić ni­je že­lje­la da ko­men­ta­ri­še An­ti­će­vo hap­še­nje.

– Tu­ži­la­štvo je pre­u­ze­lo slu­čaj i ne­ću da­va­ti bi­lo ka­kve iz­ja­ve – krat­ko je ka­za­la Sa­va­no­vi­će­va.

“ARS turs” je ra­dio u okvi­ru “Aero­dro­ma Re­pu­bli­ke Srp­ske”, a An­tić je bio di­rek­tor do 31. av­gu­sta 2018. go­di­ne, ka­da ga je smi­je­ni­la Skup­šti­na ak­ci­o­na­ra.

U sa­op­šte­nju “Aero­dro­ma RS” is­ta­kli su da se ne­će ogla­ša­va­ti da ne bi ome­ta­li is­tra­gu.

Tu­ri­stič­ka agen­ci­ja “ARS turs” po­slu­je od 1998. go­di­ne, a pri­je tri go­di­ne je re­gi­stro­va­na u Okru­žnom pri­vred­nom su­du u Ba­nja­lu­ci kao sa­mo­stal­no pri­vred­no i dru­štvo ogra­ni­če­ne od­go­vor­no­sti.

Bez ko­men­ta­ra

Osum­nji­če­ni Si­ni­ša An­tić ni­je že­lio da go­vo­ri o op­tu­žba­ma ko­je mu po­li­ci­ja sta­vlja na te­ret.

– Ne že­lim bi­lo šta ko­men­ta­ri­šem – po­ru­čio je krat­ko u te­le­fon­skom raz­go­vo­ru An­tić .

glassrpske.com