Home Servisne Danas pre­težno oblačno

Danas pre­težno oblačno

0

Da­nas se u BiH očeku­je oblačno vri­je­me. Lo­kal­ni pljus­ko­vi mo­gući su u is­točnim, sje­ve­ro­is­točnim i cen­tral­nim po­dručji­ma ze­mlje. Naj­niža ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između 5 i 10°C, na ju­gu ze­mlje do 14°C. Naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra vaz­du­ha ugla­vnom između 14 i 18°C, na ju­gu ze­mlje do 23 ste­pe­na Cel­zi­ju­sa.

 • Sa­ra­je­vo              +  14 ºC   oblak
 • Ba­nja­lu­ka             + 14 ºC   oblak/ki­ša
 • Bi­je­lji­na               +  14 ºC    oblak/ki­ša
 • Bi­hać                   +   13 ºC   oblak/ki­ša
 • Li­vno                    +   14 ºC  oblak/sun­ce
 • Mos­tar                 +    21 ºC  oblak
 • Ze­ni­ca                  +   13 ºC   oblak/ki­ša
 • Tre­bi­nje               +   17 ºC  oblak/sun­ce

 

Su­bo­ta

 • max  + 24 ºC
 • min.  + 5 ºC
 • oblak/sun­ce

 

Ne­dje­lja

 • max. + 26 ºC
 • min.  + 6 ºC
 • oblak/sun­ce