Home Servisne Oblačno vrijeme sa pljus­ko­vi­ma i grmlja­vi­nom

Oblačno vrijeme sa pljus­ko­vi­ma i grmlja­vi­nom

0

Da­nas se u BiH očeku­je umje­re­no do pre­težno oblačno vri­je­me sa lo­kal­nim pljus­ko­vi­ma i grmlja­vi­nom.

Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra od 13 do 18, na ju­gu do 21, a naj­vi­ša dne­vna od 22 do 28, na ju­gu do 31 ste­pen Cel­zi­ju­sa.

Sa­ra­je­vo              +  22 ºC

Ba­nja­lu­ka             +  25 ºC

Bi­je­lji­na               +  25 ºC

Bi­hać                   +  21 ºC

Li­vno                    + 21 ºC

Mos­tar                 +  27 ºC

Ze­ni­ca                  + 24 ºC

Tre­bi­nje               + 26 ºC