Home Servisne U BiH padavine, ra­zve­dra­va­nje u dru­goj po­lo­vi­ni da­na

U BiH padavine, ra­zve­dra­va­nje u dru­goj po­lo­vi­ni da­na

0

Da­nas se u BiH očeku­ju pa­da­vi­ne uz pos­te­pe­no ra­zve­dra­va­nje u dru­goj po­lo­vi­ni da­na. Vje­tar umje­re­ne jačine sje­ver­nog smje­ra. Ju­tar­nja tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između -2 i 4, na ju­gu ze­mlje do 6, a naj­vi­ša dne­vna tem­pe­ra­tu­ra ugla­vnom između 4 i 9, na ju­gu ze­mlje do 11 ste­pe­ni Cel­zi­ju­sa.

  • Sa­ra­je­vo 5ºC
  • Ba­nja­lu­ka 7ºC
  • Bi­je­lji­na 5ºC
  • Bi­hać 7ºC
  • Li­vno 3ºC
  • Mos­tar 9ºC
  • Ze­ni­ca 6ºC
  • Tre­bi­nje 8ºC